Geosol Kft. Üzleti Partneri Etikai Kódexe

1. Cél

Az MVM Csoportnak meghatározó hazai energetikai szereplőként, a magyar villamosenergia és gázellátás biztonságának fő letéteményeseként szigorú erkölcsi elvárásoknak kell megfelelnie és a legmagasabb fokú etikai követelményszintet kell képviselnie.

Az MVM Csoport akkor tud sikeres, nemzeti, illetve regionálisan meghatározó, integrált energiaipari cégcsoportként működni, ha etikai kérdésekben ugyanolyan magas szintű elvárásokat támaszt partnereivel szemben, mint munkavállalói felé.

Az MVM Csoport működése a tisztesség, a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú megfelelés és az egyén tiszteletének alapelveire épül.

Az MVM Csoport jogszabályoknak megfelelő társaságirányítási rendszere egyszerre szolgálja az ügyfelek és az üzleti partnerek bizalmát és elégedettségét, valamint a felelős társadalmi magatartást.

Az MVM Csoport üzleti partneri működésének és sikerének alapját az ambiciózus célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzleti partneri magatartás képezi a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve a szakmai és etikai szabályok betartása mellett. A MVM Csoport ezért üzleti partnereitől is elvárja, hogy csatlakozzanak ehhez az elköteleződéshez, és ismerjék meg, illetve kövessék az MVM Csoport által vallott etikai és megfelelőségi elveket, és alkalmazzák ezeket saját értékláncukban.

Az Üzleti Partneri Etikai Kódexben foglalt rendelkezések természetszerűleg nem helyettesítik a jogszabályokban illetve a szerződésekben foglaltaknak való megfelelést. Minden esetben a szigorúbb normáknak kell megfelelni. Az Üzleti Partneri Etikai Kódexben foglalt elvárásokkal ellentétes magatartás felelősségre vonással járhat, nemcsak szándékosság, hanem gondatlanság esetében is.

Az MVM Csoport üzleti partnereivel szemben elvárás, hogy szervezetük méretével, összetettségével és kockázati kitettségükkel arányos intézkedéseket tegyenek az etikus működés és megfelelőség biztosítása érdekében. Az MVM Csoport elvárja partnereitől, hogy amennyiben az MVM Csoport Üzleti Partneri Etikai Kódex sérelmével kapcsolatos információról szereznek tudomást, úgy erről, valamint ezen gyanú alapján lefolytatott belső eljárás (önellenőrzés) eredményről késedelem nélkül a tájékoztassák az MVM Csoportot.

2. Általános elvárások

Az MVM Csoport mindenkor arra törekszik, hogy szolgáltatásai megfeleljenek a legszigorúbb minőségi előírásoknak, az MVM Csoport minden tevékenységét a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak és saját, szigorú, belső minőségi követelményeinek megfelelően végzi, és ugyanezt várja el üzleti partnereitől is. Az MVM Csoport üzleti partnereinek az elérhető legmagasabb szintű minőséget és termék-, illetve szolgáltatásbiztonságot kell nyújtaniuk, amely a termék vagy szolgáltatás meghatározása alapján elvárható. Időben kell teljesíteniük vállalt kötelezettségeiket, a termékeikről és szolgáltatásaikról valós, megbízható, pontos és egyértelmű információt kell biztosítaniuk valamennyi üzletfelük számára.

Az MVM Csoport a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióra, a versenykorlátozó megállapodások (különösen a kartellek) tilalmára, az emberi jogok és emberi méltóság tiszteletben tartására, az egyenlő bánásmódra, az egészségvédelemre, az adatvédelemre, az adatbiztonságra, továbbá a környezetvédelemre vonatkozó szabályok vonatkozásában, így az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket lényegesen megszegő partnerekkel az MVM Csoport az üzleti partneri kapcsolatot nem tekinti fenntarthatónak.

Amennyiben az Üzleti Partneri Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos információ merül fel, az MVM Csoport partnerei kötelesek az MVM Csoporttal együttműködni a körülmények tisztázásában. Ennek keretében az MVM Csoport elsősorban a következőkben számít együttműködésre:

 • Tájékoztatás: az üzleti partner vállalja, hogy az Üzleti Partneri Etikai Kódex megsértésével összefüggésben nála felmerült információról az MVM Csoportot késedelem nélkül értesíti.
 • Önellenőrzés elvégzése: az üzleti partner vállalja, hogy az Üzleti Partneri Etikai Kódex üzleti partner által történő megsértésével összefügésben felmerült gyanút kivizsgálja, és ezen belső vizsgálatok eredményéről az MVM Csoportot haladéktalanul tájékoztatja.
 • Együttműködés: az üzleti partner vállalja, hogy amennyiben a saját belső vizsgálatának eredményével összefüggésben az MVM Csoportnak további kérdése vagy kételye merülne fel, úgy az MVM Csoporttal együttműködik a kérdések megválaszolása, kételyek eloszlatása érdekében (pl. kérdőív kitöltése, nyilatkozat megtétele, igényelt dokumentumok titokmentes verziójának rendelkezésre bocsátása stb.).
 • Tanúsítvány vagy nyilatkozat bemutatása: pl. megfelelőséget igazoló tanúsítvány, nyilatkozat bemutatása vagy harmadik féltől származó (tanúsító, adatszolgáltató vagy közhiteles nyilvántartás) megfelelőséget igazoló adatának bemutatása.

3. Értékeink

3.1.            Emberi jogok tiszteletben tartása

Az MVM Csoport minden partnerétől elvárja valamennyi érintett emberi jogainak tiszteletben tartását, így az MVM Csoport valamennyi partnere köteles tartózkodni az emberi jogokat sértő üzleti partneri gyakorlattól, valamint kellő körültekintéssel kell eljárnia az üzleti partneri döntések meghozatala során, különös tekintettel arra, hogy azok milyen hatással lehetnek emberi jogok érvényesülésre.

Az emberi jogok számos polgári-, politikai-, gazdasági-, szociális- és kulturális jogot foglalnak magukban, az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), valamint az OECD[1] iránymutatásai alapján többek között az alábbiakat:

 • az emberi méltósághoz való jogot,
 • az élethez való jogot,
 • a személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jogot,
 • az elérhető legmagasabb szintű egészséghez való jogot,
 • az igazságos és kedvező munkakörülményekhez való jogot, különös tekintettel a nemek közötti egyenlőségre,
 • a tisztességes bérekhez és rendes életkörülményekhez való jogot,
 • a megfelelő életszínvonalhoz való jogot,
 • a szakszervezetek alapításának és a hozzájuk való csatlakozás jogát, a kollektív tárgyalások jogát,
 • a kényszer- vagy kötelező munka minden formájától való mentesség jogát, különös tekintettel a gyermekmunkától való mentesség jogára,
 • a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség jogát,
 • a véleménynyilvánítás jogát.

3.2.            Tisztességes foglalkoztatási gyakorlat

Az MVM Csoport üzleti partnerei nem tolerálhatnak kényszer-, rabszolga, vagy gyermekmunkát semmilyen formában, és elkötelezettnek kell lenniük a tisztességes, legalább az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő foglalkoztatási és javadalmazási gyakorlat alkalmazása mellett.

3.3.            Egészség, biztonság és környezetvédelem

Az MVM Csoport üzleti partnereinek mindenkor különös figyelmet kell fordítaniuk a személyi sérülések, a környezeti károk és veszélyek megelőzésére, az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi kockázatok csökkentésére, tevékenységüket mindig a vonatkozó munka- és környezetvédelmi szabályok betartásával, és úgy kötelesek végezni, hogy az a lehető legkisebb környezetterhelés mellett a lehető legkisebb egészségügyi és munkabiztonsági kockázattal járjon.

3.4.            Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés, a diszkrimináció tilalma

Az MVM Csoport elkötelezett amellett, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket biztosítson, és valamennyi üzleti partnerét arra biztatja, hogy az esélyegyenlőség elve mentén az alkalmazandó jogszabályok szerint mindenkit részesítsen egyenlő bánásmódban. Az MVM Csoport minden partnerétől elvárt, hogy tartózkodjon minden olyan magatartástól, intézkedéstől, feltételtől, mulasztástól, utasítástól vagy gyakorlattól, amely (közvetlen vagy közvetett) hátrányos megkülönböztetést vagy jogellenes elkülönítést valósít meg.

Az MVM Csoport különös figyelmet fordít arra, hogy üzleti partnerei nem különböztethetnek meg senkit olyan tulajdonság vagy helyzet miatt, mint például, de nem kizárólag, a nem, családi állapot, kor, etnikai hovatartozás, bőrszín, vallási vagy politikai meggyőződés, szexuális beállítottág, fogyatékosság, stb.

3.5.            Emberi méltóság, kölcsönös tisztelet elvárása, a zaklatás tilalma

Az MVM Csoport üzleti partnereitől elvárt, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló, legmagasabb szintű magatartási szabályokat kövessék, mindenki emberi méltóságát tiszteletben tartsák mind a szóbeli, mind pedig az írásbeli kapcsolattartás során.

Az MVM Csoport a zaklatást, a rágalmazást és a becsületsértést az emberi méltóság különösen súlyos megsértésének tekinti.

Az MVM Csoport üzleti partnereinek és képviselőiknek tartózkodniuk kell a zaklatás minden formájától, így különösen nem tanúsíthatnak megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő magatartást vagy az ilyen környezet kialakítására alkalmas magatartást.

3.6.            Tisztességes kereskedelem és verseny

Az MVM Csoport elkötelezett a tisztességes piaci magatartás mellett, így elvárja üzleti partnereitől is, hogy tevékenységeiket a tisztességes verseny normáinak megfelelően, a vonatkozó jogszabályoknak és azok szellemének megfelelően végezzék. Az MVM Csoport üzleti partnerei minden üzleti partneri adatot kötelesek bizalmasan kezelni az alkalmazandó titoktartási megállapodásnak megfelelően. Az üzleti partnereknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmasságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására. Az MVM Csoport üzleti partnereitől különösen elvárja, hogy üzleti partnerei sem az MVM Csoport tagjaival, sem mással ne kössenek olyan megállapodást, illetőleg ne tanúsítsanak olyan összehangolt magatartást, amelynek célja a verseny korlátozása, megakadályozása vagy torzítása.

Az MVM Csoport továbbá azon üzleti partnereitől, akik fogyasztók számára nyújtanak szolgáltatásokat, elvárja, hogy a rájuk vonatkozó valamennyi fogyasztóvédelmi rendelkezésnek megfelelő magatartást tanúsítsanak, a tevékenységüket ezen fogyasztóvédelmi szabályok szellemének és elveinek megfelelően folytassák és a fogyasztók jogait és érdekeit minden esetben tiszteletben tartsák, azok megsértésétől vagy veszélyeztetésétől mindig tartózkodjanak.

3.7.            Jó hírnév védelme

Az MVM Csoport üzleti partnerei, a felek közötti üzleti partneri kapcsolat fennállása alatt, illetve annak megszűnése után is törekednek az MVM Csoport jó hírnevének megóvására. Az üzleti partnerek tehát sem a gazdasági tevékenységükkel összefüggésben, sem azon kívül, sem nyilvánosság előtt, sem szűk körben nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely akár közvetlenül, akár közvetve alkalmas az MVM Csoport jó hírnevének megsértésére vagy annak veszélyeztetésére.

Az MVM Csoport továbbá valamennyi üzleti partnerét felhívja, hogy a jelen fejezetben rögzített követelményeket az üzleti partner valamennyi munkavállalójával, illetve vele szerződéses jogviszonyban álló egyéb harmadik személlyel (pl.: alvállalkozó, üzleti partner, beszállító) is betartassa.

3.8.            A szankciós politika, export- és importszabályozásnak való megfelelés

Az MVM Csoport elkötelezett a nemzetközi szankciók tiszteletben tartása mellett, és ezt várja el üzleti partnereitől is. Az MVM Csoport valamennyi üzleti partnerével szemben elvárás, hogy betartsa az alkalmazandó import- és exportszabályozási rendelkezéseket, és kellő körültekintéssel járjon el a harmadik felekkel történő szerződéskötés során, valamint, hogy hozzon az MVM Csoport tudomására minden olyan információt, amely alapján egy ügylet tárgya, a teljesítés helye, áru vagy szolgáltatás továbbításának iránya, termék vagy szolgáltatás jellege, egy ügylet elszámolásának pénzneme, a résztvevő felek (beleértve azok tulajdonosait a tényleges tulajdonosig, valamint vezető tisztségviselőit, illetve az alkalmazott közvetítőket és pénzügyi szolgáltatókat) vagy bármely egyéb körülmény miatt szankciók megsértésnek kockázata az MVM Csoporttal fennálló üzleti partneri kapcsolattal összefüggésben felmerül.

3.9.            Korrupció és megvesztegetés tilalma

Az MVM Csoport a korrupció semmilyen formáját nem tűri (beleértve a vesztegetést, a hivatalos személyeknek adott csúszópénzt, a visszaosztást, a zsarolást, a befolyással üzérkedést, a hatalommal való visszaélést személyes előnyszerzés céljából, a befolyásolási szándékkal biztosított jogtalan előnyöket és ajándékokat) sem a verseny (magán) szférában, sem az állami, vagy önkormányzati szektor (közszféra) területén tevékenységet végzők tekintetében, és ezt várja el üzleti partereitől is. Az MVM Csoport szigorúan tiltja a nevében, képviseletében vagy bármely módon az érdekében eljáró valamennyi személy számára, hogy jogtalan előnyt ajánljon fel, adjon, kérjen, fogadjon el vagy vegyen át. Az MVM Csoporttól származó kifizetéseket, illetve eszközöket az üzleti partnerek semmilyen formában sem használhatják fel jogtalan befolyásolás céljára.

Az MVM Csoport a partnereinek kiválasztása során átláthatóan és a jogtalan befolyásolástól mentesen jár el, ezért az üzleti partnerektől elvárt, hogy az MVM Csoporttal fennálló kapcsolataikban – különös tekintettel az üzleti ajándékozás és meghívások során – ezen elveknek megfelelően járjanak el, és tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely a jogtalan befolyásolásnak akár csak a látszatát is keltheti.

3.10.          Csalás és pénzmosás elleni küzdelem

Az MVM Csoport üzleti partnereitől elvárt, hogy jóhiszeműen, a vonatkozó szabályoknak és előírásoknak megfelelően járjanak el, valamint támogassák a csalás elleni küzdelmet, illetve ne tűrjenek csalárd üzleti partneri gyakorlatokat.

Az MVM Csoport üzleti partnereitől elvárt, hogy soha ne vegyenek részt bűncselekményeket támogató, illetve azokból származó vagyon felhasználását, illetve eredetének elfedését vagy terrorizmus finanszírozását célzó üzletben, tartsák be és alkalmazzák a rájuk vonatkozó pénzmosás elleni szabályokat, ismerjék meg üzletfeleiket (Know Your Business – KYB. Az MVM Csoport továbbá valamennyi üzleti partnerétől elvárja, hogy szerveztük méretével, a rendelkezésükre álló erőforrásokkal és kockázati kitettségükkel arányos, ésszerű és megfelelő intézkedéseket tegyenek az üzleti partnereik azonosítása és feddhetetlenségük felmérése érdekében.

3.11.          Bennfentes kereskedelem és manipuláció tilalma

Az MVM Csoport üzleti partnerei kötelesek bizalmasan kezelni és óvni az MVM Csoport tagvállalatai vonatkozásában bennfentesnek minősülő információkat, továbbá kötelesek betartani a bennfentes kereskedelem tilalmával és megelőzésével összefüggő előírásokat, így nem használhatnak fel jogellenesen bennfentes információt, jogosulatlanul nem tehetnek közzé és nem oszthatnak meg bennfentes információt illetéktelen személlyel. Az üzleti partnerek soha nem terjeszthetnek hamis piaci információt, pletykát, amely hatással lehet pénzügyi eszközökre, így különösen az MVM Csoport tagvállalatai által kibocsátott értékpapírokra.

3.12.          Valós nyilvántartások, beszámolók és az üzleti folyamatok integritása

Az MVM Csoport üzleti partnerei kötelesek becsületesen, pontosan és tárgyilagosan vezetni a pénzügyi (számviteli) és nem pénzügyi nyilvántartásaikat és elkészíteni a jelentéseiket, beszámolóikat, valamint törvényes, etikus és a gazdálkodásról valós képet mutató számviteli gyakorlatot folytatni. A nyilvántartások meghamisítása vagy a tények hamis színben történő feltüntetése nem lehet sem indokolható, sem elfogadható.

3.13.          Az összeférhetetlenség kerülése

Az MVM Csoport üzleti partnereitől elvárás, hogy elkerüljenek minden olyan helyzetet, amely az MVM Csoport valamely tagjával szemben fennálló megállapodás vagy üzleti partneri kapcsolat teljesítésével vagy fenntartásával összefüggésben, összeférhetetlenséget eredményezhet, annak látszatát keltheti vagy az MVM Csoport jogos gazdasági érdekét bármely egyéb módon veszélyeztetheti. Az MVM Csoport így üzleti partnereitől különösen azt várja el, hogy ne létesítsenek olyan kapcsolatot az MVM Csoport tagvállalatok munkavállalóival, vagy egyéb harmadik személlyel, amely az MVM Csoport jogos gazdasági érdekeit veszélyezteti, összeférhetetlenséget eredményez vagy az üzleti döntések befolyásolásának látszatát keltheti. Az MVM Csoport partnereitől elvárt, hogy elkerüljenek, valamint felfedjenek minden olyan helyzetet, amely az MVM Csoportban betöltött valamely pozícióval összefüggésben összeférhetetlenséget eredményez, vagy annak látszatát keltheti. Az összeférhetetlenség olyan helyzet, amikor üzleti, pénzügyi, családi, politikai vagy személyes indíttatású érdekek megzavarhatják a szervezet számára munkaviszonyból vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyból fakadó kötelezettséget ellátó személyek ítélőképességét, feladatellátását, teljesítményét, illetve döntéshozatalát. Az MVM Csoport összeférhetetlenségnek tekinti azokat a helyzeteket, amikor  munkahelyi és a magán érdekek között olyan összeütközés áll fenn vagy alakul ki, amely negatív hatással lehet az üzleti, munkahelyi döntéshozatalra, teljesítményre, érdekérvényesítésre.

3.14.          Az üzleti titok és szellemi tulajdon védelme

Az MVM Csoport üzleti partnerei a tevékenységük során tudomásukra jutott, az MVM Csoportra, tagvállalataira, valamint harmadik felekre, kereskedelmi kapcsolataikra, ügyleteikre, működésükre, pénzügyi helyzetükre, beruházásaikra, tárgyalásaikra, gazdasági eredményességükre és terveikre, üzletkörükre, üzletfeleikre, ügyfélkörükre, beszállítóikra, az ezekhez kapcsolódó dokumentációkra, adathordozókra, valamint a tevékenységük során létrehozott és összegyűjtött megoldásokra, tényekre, adatokra, ismeretekre, ötletekre, elképzelésekre és egyéb információkra vonatkozó adatokat és értesüléseket kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni, azokat az erre jogosult által meghatározott személyek körén kívül, saját vagy harmadik fél érdekében nem használhatják fel, nem adhatják át, nem tehetik közzé, illetve hozzáférhetővé.

Az üzleti partnerek ezen túlmenően sem közölhetnek illetéktelen személlyel olyan információt, amely az MVM Csoporttal fennálló kapcsolatuk és tevékenységük ellátásával összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése az MVM Csoportra vagy harmadik felekre hátrányos következménnyel járna, vagy amelyet az MVM Csoport bizalmasnak minősített, illetve amelynek bizalmas voltát a partnernek fel kellett ismernie.

Az MVM Csoport elvárja valamennyi üzleti partnerétől, hogy az MVM Csoport valamely tagvállalata és az üzleti partner között fennálló üzleti kapcsolat, szerződés megszűnése után az üzleti partner a szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott bizalmas információkat, üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül titokban tartsa, valamint a bizalmas információkat, üzleti titokat rögzítő adathordozókat a felek megállapodása szerint haladéktalanul megsemmisítse, vagy azokat az MVM Csoport tagja számára visszaszolgáltatása.

3.15.          A vállalati vagyon védelme

Az MVM Csoport üzleti partnereink felelősséget kell vállalniuk az MVM Csoport azon eszközeinek és erőforrásainak épségéért, rendeltetésszerű, gazdaságos és hatékony használatáért, melyet rájuk bíztak, illetve amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek, és kötelesek az MVM Csoport eszközeit és erőforrásait kizárólag jogszerű és jóváhagyott üzleti célokra használni.

3.16.          Adatvédelem és adatbiztonság

Az MVM Csoport üzleti partnereinek tiszteletben kell tartaniuk mások magánszféráját, és felelősek a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartásáért; így különösen kizárólag csak a jogszerű célból, a szükséges személyes adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig gyűjthetik és kezelhetik; továbbá adatkezelésükről a vonatkozó jogszabályokban előírt tájékoztatást kell adniuk az érintetteknek.

Az MVM Csoport továbbá elvárja valamennyi üzleti partnerétől, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben, az MVM Csoporttal vagy annak valamely tagjával kötött szerződésben foglaltak szerint járjon el. Az MVM Csoport üzleti partnereinek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenniük az adatok bizalmasságának, teljességének és a jogosultak számára való hozzáférhetőségének biztosítására.

[1] Organisation for Economic Co-operation and Development