Hulladékhasznosítás

Magyarországon tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a megújuló energia részesedése az áramellátásban, de még nem éri el az uniós átlagot (forrás: Eurostat). A megújuló energia (vagyis a nap-, szél- és vízenergia, valamint a biomassza) részesedése 2017-re 10,5 százalékra emelkedett a teljes felhasználáson belül az 1999. évi 3,3 százalékról. Az EU tagországaiban átlagosan 5,4 százalékról 2016-ra 13,2 százalékra nőtt a megújuló energia részesedése.

Az összképhez hozzátartozik, hogy Magyarországon a megújuló energiaforrások közül elsősorban a biomassza felhasználásának van vezető szerepe, a napenergia- és szélenergia aránya elenyésző.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

Energetikai hasznosítás helyzete Magyarországon és az Európai Unió 28 tagországában

Magyarországon a települési szilárd hulladék mennyiségéből energetikailag hasznosított hulladék aránya 10% feletti (forrás: KSH és Eurostat, jelölés: Mo kom R1/össz). A feldolgozatlan kommunális hulladék égetésének aránya jelentősen nem növelhető új előkezelő létesítmények és hulladékégető építése nélkül.

Az ipari és kommunális nem veszélyes hulladék mennyiségéből energetikailag hasznosított hulladék aránya 10% feletti, amelyből a Mátrai Erőmű Zrt.-ben történő hasznosítás a GEOSOL Kft. technológiájának alkalmazásával közelítőleg 1%.

Az országban energetikai hasznosítás területén közel 20% kihasználatlan kapacitás van.

A kommunális hulladék feldolgozása során leválasztott, valamint az iparban képződő megfelelően leválogatott, energetikailag hasznosítható anyagáram segítségével az energetikai hasznosítás aránya növelhető és közelíthető az uniós átlagához.

Az EU28-ban a települési szilárd hulladék mennyiségéből energetikailag hasznosított hulladék aránya 26-28% közötti növekvő tendenciával.

A körkörös gazdálkodás és a hulladékhierarchia érvényesítése érdekében az EU növelni kívánja az energetikai hasznosítás arányát. A Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési tervében foglaltak szerint és az Európai Unió előírásának megfelelően Magyarországnak a teljes energiafelhasználásának legalább 13 %-át kell megújuló energiákból fedeznie 2020-ra.

Lerakással történő ártalmatlanítás helyzete Magyarországon és az Európai Unió 28 tagországában

Magyarországon a települési hulladék mennyiségéből lerakással ártalmatlanított hulladék aránya közel 50%, csökkenő tendenciával az ipari hulladék mennyiségéből lerakással ártalmatlanított hulladék aránya 50% alatti.

Az Európai Unió 28 tagországábana települési szilárd hulladék mennyiségéből lerakással ártalmatlanított hulladék aránya 30% alatti, közelíti a 20%-ot, csökkenő tendenciával.

A körkörös gazdálkodás és a hulladékhierarchia teljesülése érdekében az EU csökkenteni kívánja a lerakásra kerülő hulladékmennyiséget, amit a magyarországi hosszú távú stratégiai elképzelések is célul tűztek ki.

A vállalat hulladékhasznosítási tevékenysége

A GEOSOL Kft. hulladékhasznosítási tevékenységével – pozitív környezeti tényező – hozzájárul a hulladéklerakók terhelésének csökkentéséhez, ezzel a lerakók élettartamának növeléséhez, az energetikailag hasznosítható hulladékok hasznosítási arányának növeléséhez.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

A kezelés hatásfoka egyértelműen bizonyítja a korszerű berendezések és az elérhető legjobb technológia alkalmazását. A kezelés hatásfoka javult a biomassza típusú anyagok mennyiségi növekedése, valamint a légszeparátor legjobb minőségi technológiájának alkalmazása miatt, ez a hatásfok az elérhető legjobb technológia szintjének megfelelő.

A technológia során keletkezett hulladékok és veszélyes hulladékok

A technológiai eljárás során keletkezett leválasztott nem veszélyes hulladék nem hasznosítható része deponálásra kerül, a veszélyes hulladék pedig arra jogosult átvevőnek kerül átadásra.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

Villamosenergia-felhasználás

A villamosenergia-felhasználás jelentős részét a technológiai berendezések üzemeltetése adja. A világítás, az irodaépület és szociális helyiségek fűtő- és klímaberendezéseinek villamos energia igénye nem jelentős. A parkolóban és a telephelyen a térvilágítás időkapcsolós szabályozással működik. A társaság az iroda- és szociális helyiségekben energiatakarékos világító testek és energiatakarékos irodai-, és informatikai eszközök alkalmazásával törekszik a villamosenergia-felhasználás csökkentésére.

A fajlagos energiafelhasználás mértéke 2018-ban az előző évi értéken maradt, a csökkentés nem valósult meg a gépek alacsonyabb kihasználtsága miatt.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

Vízfelhasználás

Az alkalmazott technológiáknak vízigénye nincs. A tűzivíz-rendszer a Mátrai Erőmű hálózatára kapcsolódik, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint került kiépítésre. A telep kommunális szennyvízrendszere a Mátrai Erőmű szennyvízrendszeréhez kapcsolódik.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

A szociális vízfelhasználás adatai

2017 évben a tüzivízhálózat próbaüzeme miatt kellett a vízfogyasztás növekedésével számolni. A 100 l/nap műszaki ajánlást a telephely az építkezések, technológiai cserék többletlétszámának vízigénye miatt lépte át. 2018-ban a szociális blokk vezetékrendszerének korszerűsítése a vízfogyasztás csökkenését eredményezte.

Levegőterhelés, porkibocsátás

A hulladékhasznosítási technológiához egy pontforrás kapcsolódott, melynek porkibocsátási értékeiről a társaság a jogszabályban előírt gyakorisággal végeztetett méréseket.

A technológiához tartozó P1 jelű pontforrás szállópor-kibocsátása (PM10) nem érte el a hatóság által előírt határérték 2 %-át. A technológiát egy jobb leválasztási hatásfokkal dolgozó, korszerűbb NIHOT típusú berendezésre cserélte le a társaság. A berendezés diffúz pontforrásként történő bejelentése megtörtént, próbaüzeme sikeres volt.

A jogszabályi előírásnak megfelelően évenkénti adatbevallási kötelezettségeinek eleget tesz. A diffúz források estében mérések nem történnek, határérték megállapítás nincs, a porkoncentráció nem értelmezhető, így a porkibocsátás éves nyomonkövetése sem értelmezhető.

Anyagmozgató gépek üzemanyag felhasználása

A belső anyagmozgatás feladatát két gázolaj üzemű homlokrakodó és három elektromos targonca látja el. A gépek tervezett karbantartásával biztosítják a megbízható, üzemképes állapotot. A homlokrakodók üzemeltetésénél a társaság törekszik a fajlagos gázolaj felhasználás csökkentésére.

Bemenő és kimenő anyag aránya, kezelés hatásfoka

Homlokrakodó gépek és targoncák gázolaj felhasználása

A homlokrakodó gépek többlet üzemanyag-fogyasztása egyrészt a gépek számának növekedéséből, másrészt a telephelyen az anyagok többszöri átmozgatásából adódik.

2018. évben az elektromos targoncák felújítása és karbantartása gazdaságtalanná vált, lecserélésükkor figyelembe vették a megnövekedett mozgatni kívánt hulladék mennyiséget, amelynek emelésére az elektromos targoncák nem alkalmasak, így a targoncákat két diesel üzemű targoncára cserélték. A beszerzett targoncák csak kis mértékben növelték a gázolajfogyasztást.

Zajterhelés

A telephelynek a technológiai berendezések üzemeltetéséből eredő környezeti zajszintjét bevizsgálták és megállapításra került, hogy a zajkibocsátás a nappali és éjszakai mért értékei nem lépik túl a jogszabályban megengedett zajkibocsátási szintet. A munkahelyen – az aprító és daraboló berendezések mellett – a dolgozók a munkavédelmi szabályzatban előírt védőeszközöket használnak.A telephelyet két 8 m magas töltésen lévő iparvágány közrefogta mélyedésben alakították ki, mely töltés egyben zajfogó fal funkciót is betölt.

Irodai energia- és papírfelhasználás

 Az irodai tevékenység során a legnagyobb természeti erőforrás igénybevételt a másolópapír- és energiafelhasználás jelenti. Az energiafelhasználás csökkentése energiatakarékos informatikai-, és irodai eszközök alkalmazásával biztosítható. A másolópapír felhasználás csökkentésének eredményét az éves árbevételre fajlagosítva mutatjuk be.

A cég tevékenységében az elektronikus dokumentálás és ügyintézés folyamatos, de a jogszabályi és megrendelői követelmények alapján a papír felhasználás a beérkező szállítmányok számának növekedésével együtt nőtt.

A papír felhasználás esetében a mutató számítását 2016-ban megváltoztattuk. Addig a mutató csak az iroda papírfelhasználását tükrözte, de relevánsabb adat a teljes papírfogyasztás figyelése. Ebben a táblázatban a teljes papírfogyasztás adata kísérhető figyelemmel 2016-2018 évek esetében.