A GEOSOL Kft. magatartás kódexe

A Geosol Kft.-nél tisztában vagyunk a társadalomban betöltött szerepünkkel és az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel, tulajdonosunkkal és munkatársakkal szembeni felelősségünkkel. Erre tekintettel olyan egyértelmű alapelveket vallunk, melyek meghatározzák a vállalati és társadalmi tevékenységeink kereteit.

Minden munkatárs köteles önállóan, őszintén, lojálisán, feddhetetlenül és tiszteletteljesen viselkedni az embertársaival és a környezetével szemben. Vezetőinknek ilyen értelemben példát kell mutatniuk.

Cselekvéseinket főként közös értékeink, a bizalom és a teljesítmény határozzák meg, melyek garantálják az Geosol Kft. átfogó identitását, és melyeket a jelen Magatartás kódexben konkretizálunk. Vállalatunk legfőbb céljai közé tartozik, hogy ügyfeleinek az elvárt szolgáltatásokat nyújtsa, és erre alapozva sikereket érjen el. Folyamatosan arra törekszünk, hogy még jobb minőséget és teljesítményt érjünk el és ezzel folyamatosan piaci megtérülést biztosítsunk tulajdonosunk számára. Ennek során

  • a munkatársak tudására, erejére és munkájára,
  • a megbízható társadalmi és politikai környezetre,

a tudományos-műszaki fejlődésben rejlő lehetőségekre,

az innovatív termékek fejlesztésénél egyértelműen az ügyfélközpontúságra helyezzük a hangsúlyt.

A jelen Magatartás kódex két fő célja:

minden egyes munkatársat önálló felelősségteljes tevékenységre bátorít és ehhez ad iránymutatást,

meghatározza a vállalati tevékenységeink céljait és elveit,

  1. Hatály

A Magatartás kódex egységesen vonatkozik a Geosol Kft.-re, a társaság összes üzleti kapcsolatára és valamennyi olyan területre, ahol a munkatársak a Geosol Kft. képviseletét látják el.

  1. Jogszabályoknak megfelelő magatartás

Számunkra fontos, hogy mindig sikeresek legyünk. Értelmezésünk szerint ez csak a vállalati területek etikus magatartása révén valósulhat meg. Vonatkoznak ránk törvények, rendeletek és egyéb előírások. Ezek biztosítják a tevékenységeink alapjául szolgáló mozgásteret. Folyamatosan ügyelünk arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően működjünk és ezt várjuk el partnereinktől is.

  • Külső kapcsolatok

Általános alapelvek

A vállalat anyagi és nem anyagi javaival szakszerűen és kíméletesen bánunk, továbbá megóvjuk őket az elvesztéstől, a lopástól vagy a visszaéléstől. Ugyanígy tiszteletben tartjuk harmadik fél tulajdonát és védjük az üzleti titkokat.

Harmadik fél pénzügyi támogatását sem kérni, sem elfogadni nem lehet, és szintén nem lehet ezt felajánlani vagy biztosítani. A támogatások egyéb fajtái csak a szokásos üzleti gyakorlat szerint megengedettek, amennyiben nem számítanak túlzott befolyásolásnak az ajándékok elfogadására vonatkozó szabályunk szerint. A készpénzes támogatások tilosak.

Ügyelünk a személyi adatok gondos kezelésére a hatályos törvények és szabályok betartásával.

Ügyfelekkel szembeni magatartás

Kiemelten fontos számunkra, hogy ügyfeleinket tisztességesen kezeljük, és számukra megfelelő és hatékony megoldásokat kínáljunk.

Tulajdonossal szembeni magatartás

Tulajdonosunk tőkéje a vállalati tevékenységeink előfeltétele és alapja. Célunk ezért ennek megóvása és a piaci megtérülés elérése.

Üzleti partnerekkel szembeni magatartás

Támogatjuk a szabad versenyt és a transzparens piacokat, és küzdünk a tisztességtelen verseny és a versenykorlátozások ellen. Ide sorolható az adózásról, a támogatásokról és a közbeszerzésekről szóló előírások betartása is. Minden üzleti kapcsolatban figyelembe vesszük az alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szankciós és embargó-előírásokat, valamint a külgazdasági tárgyú jogszabályok egyéb korlátozásait. Ezen túlmenően meghozzuk az összes szükséges és megfelelő intézkedést a pénzmosás megakadályozására.

Nyilvánossággal szembeni magatartás

Nyilvánosságra hozzuk a magyarországi és nemzetközi jogszabályi rendelkezésekkel összhangban lévő vállalati információkat. A Geosol Kft.-valamennyi közleménye teljeskörű, szakszerű, tartalmilag helytálló és érthető, valamint időszerű. Tiszteletben tartjuk az újságírók és a médiumok szakmai függetlenségét.

Kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak arra, hogy a nyilvánosság, a médiumok vagy harmadik fél részére továbbadják a Geosol Kft.-t érintő információkat.

  1. Politikai szereplőkkel szembeni magatartás

Számunkra elengedhetetlen az állami szervek és a politikai pártok képviselőivel folytatott párbeszéd. Ennek során el akarjuk kerülni a nem megfelelő befolyásolásnak még a látszatát is. Elkötelezzük magunkat a politikai semlegesség mellett, és nem adunk adományt politikai pártoknak, valamint olyan szervezeteknek vagy alapítványoknak, melyek szoros kapcsolatban állnak politikai pártokkal.

A társadalommal és a környezettel szembeni felelősségvállalás a folyamatos vállalati siker lényeges tényezője. Tudatában vagyunk ennek, és ezért támogatjuk a társadalmi elköteleződést, elsősorban szociális, ökológiai és kulturális területen. Keressük a párbeszéd lehetőségét azokkal a csoportokkal, melyek érintik az üzleti tevékenységeinket, vagy amelyek tevékenységei hatással vannak a Geosol Kft. vállalati tevékenységére.

Támogatjuk a munkatársak magánjellegű elköteleződését az állampolgári, politikai­demokratikus és társadalmi, különösen karitatív és szociális területen, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a vállalati érdekekkel. A Geosol Kft. ennek során nem a saját vállalati érdekeit valósítja meg.

  1. Belső kapcsolatok

Esélyegyenlőség és tiszteletteljes egymás mellett élés

Ügyelünk minden egyes munkatárs méltóságára és személyiségére. Az egymással való érintkezést a kölcsönös tisztelet, korrektség, csapatszellem, szakmaiság és nyíltság jellemzi.

Egy munkatársat vagy pályázót sem részesítünk hátrányban a neme, családi állapota, etnikai származása, nemzetisége, kora, vallása vagy szexuális érdeklődése, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt. A munkatársak kiválasztása, kiképzése és támogatása során a képességeik és a szakképzettségeik jelentik a főbb kritériumokat. Támogatjuk az

esélyegyenlőséget és sokszínűséget.

Támogatjuk a vállalati érdekek és a magánélet összehangolását. Különösen odafigyelünk a család és munka egyensúlyára.

Munka- és eszközbiztonság, egészségvédelem

A munka- és eszközbiztonság és az egészségvédelem folyamatos javításán dolgozunk.

Minden egyes munkatárs felelős a munkahelyén a másik ember és a környezet védelméért. Minden egyes vezető köteles arra, hogy oktassa a munkatársait és támogassa őket e felelősség vállalásában.

  • A Magatartás kódex teljesülésének értékelése

Általános alapelvek

A jelen Magatartás kódex a vállalati kultúránk alapja és a mindennapjaink magától értetődő része. Mindazonáltal elsősorban a vezetők feladata, hogy újra és újra aktívan támogassák és megköveteljék a végrehajtását és betartását.